แบบยินยอมชี้แจงอาสาสมัครใช้แบบสัมภาษณ์
   
มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์
   
เอกสารคำชี้แจงตอบแบบสอบถาม
   
เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย
   
แบบยินยอมของอาสาสมัคร
   
แบบยินยอมอาสาสมัคร
   
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้วิจัยในโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
   
บันทึกข้อความ-เสนอโครงการทางสังคม
   
แบบฟอร์มขอปิดโครงการ
   
แบบฟอร์มเสนอขอรับการยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัย
   
แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณา-ทางสังคมและพฤติกรรม-ถูกต้อง
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โทรศัพท์ 045-643-600-5 ต่อ 9411 -9412