ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2566
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. 2566
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2566
  ประกาศ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565
  เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ที่จัดเก็บจากเงินอุดหนุนการวิจัย
  ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยืนเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2562
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2562
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง พ.ศ. 2562
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางของโครงที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายต้องรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยและโครงการที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร่งด่วน พ.ศ. 2562
  ประกาศ เรื่อง เกณฑ์อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย สำหรับเงินอุดหนุนการวิจัยและเงินรายได้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยและเงินรายได้วิจัย
  ระเบียบ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2565
  ระเบียบ ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง พ.ศ. 2562
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การส่งเสริมการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม พ.ศ. 2563