หน้าแรก
คณะกรรมการวิชาการ ผู้ทรงคณวุฒิ พิจารณางานวิจัย
ข้อมูลสำหรับผู้ส่งบทความ
ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณา
บทความ
กองบรรณาธิการ
ส่งบทความ
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
    

ด้วยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนาย ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้น
ในการนี้กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาในสังกัดของท่าน เสนอผลงานวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยและพัฒนาผู้สนใจสามารถส่งบทความมาให้กองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารได้ที่ Junjira2mu@hotmail.com


- วารสาร ฉบับที่ 1 ปี 2562 กำหนดขอรับบทความภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2562

- วารสาร ฉบับที่ 2 ปี 2562 กำหนดขอรับบทความภายใน วันที่ 30 กันยายน 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ

โทรศัพท์ 045-643-600-5 ต่อ 9411 -9412

อีเมล์ Junjira2mu@hotmail.com