หน้าแรก
ขั้นตอนการขอยื่นโครงการ
 
Donwload เอกสาร  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำาบลโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 045-643600 - 5 ต่อ 9411 - 9412