หน้าแรก
ขั้นตอนการขอยื่นโครงการ
 
 
Donwload เอกสาร


(01) แบบยินยอมชี้แจงอาสาสมัครใช้แบบสัมภาษณ์
(02) มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์
(03) เอกสารคำชี้แจงตอบแบบสอบถาม
(04) แบบยินยอมของอาสาสมัคร
(05) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้วิจัยในโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(06) บันทึกข้อความ-เสนอโครงร่างการวิจัย
(07) แบบฟอร์มเสนอขอรับการยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัย
(08) แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณา-ทางสังคมและทางวิทยาศาสตร์
(09) แบบฟอร์มขอปิดโครงการ
(10) แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขอแก้ไขมติ R
(11) แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขอแก้ไขมติC

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำาบลโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 045-643600 - 5 ต่อ 9411 - 9412