กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
319 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-643600-5 Fax : 045-643607
www.research.sskru.ac.th