กรมพัฒนาที่ดิน เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5...รายละเอียด
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...รายละเอียด
 
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย ....รายละเอียด
 
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำรวจข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และผลงานวิจัยที่สถาบันอุดมศึกษาได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนำมาใช้ในการะบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร
 
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ (co-funding) ประจำปี ๒๕๖๐
  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข......อ่านต่อ
 
  ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เพื่อขอรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา
  2017 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand สาขาฟิสิกส์"...อ่านต่อ
 
  ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560
  ระยะเวลาทำการวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างเดือนมิ.ย. 60 ถึง ธ.ค. 60...อ่านต่อ
 
  สกอ. ร่วมกับ Royal Society เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม
(Newton Mobility Grants) ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.2017)
สถาบันอุดมศึกษา อาจารย์และนักวิจัยที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เวปไซต์
ของ Newton Fund และ Royal society ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา โทรศัพท์ 026105299...อ่านต่อ
 
  สกอ. ร่วมกับ British Academy เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants)
ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.2017) สถาบันอุดมศึกษา อาจารย์และนักวิจัยที่มีความสนใจ
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ ของ Newton Fund และ British Academy
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา
โทรศัพท์ 026105299, 026105331...อ่านต่อ
 
 
  การจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และให้บุคลากรสายอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดั......อ่านต่อ