1.
ประกาศโครงการฝึกอบ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
2.
หนังสือเชิญอบรม
3.
ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
4.
คู่มือการเข้าอบรมลูกไก่
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันจิรา ใจแก้ว
ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ ๐๙๑-๐๑๓๒๓๑๐
e-mail : Junjira2mu@hotmail.com
 
   
สถิติผู้เข้าเยี่มชม