ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

 

 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตาม Link : https://goo.gl/forms/EGhHvQrHkZ0HPdki2
กำหนดการในการฝึกอบรม

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล (ชั้น 3) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย
ผู้ที่สนใจและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

1.
ประกาศโครงการฝึกอบ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
2.
หนังสือเชิญอบรม
3.
ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
4.
คู่มือการเข้าอบรมลูกไก่
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันจิรา ใจแก้ว
ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ ๐๙๑-๐๑๓๒๓๑๐
e-mail : Junjira2mu@hotmail.com
 
   
สถิติผู้เข้าเยี่มชม