.

 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
 

  ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตาม Link : https://goo.gl/forms/EGhHvQrHkZ0HPdki2
 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล (ชั้น 3) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย
ผู้ที่สนใจและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครทาง online ตาม link https://goo.gl/forms/XHCmfOGP1nht4XvU2 โดยกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน
2.ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่ลิ้งค์ด้านล่าง (ใบสมัครกรอกข้อมูลโดยการพิมพ์เท่านั้น) พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานในการสมัคร โดยให้ผู้บังคับบัญชาลงนามในใบรับรองเข้าร่วมอบรมฯ
3.ส่งเอกสารใบสมัครตัวจริงมายังกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ทั้งนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จึงถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (ระบบจะปิดอัตโนมัติเมื่อผู้สมัครครบตามจำนวน) สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ www.research.sskru.ac.th และ Webpage https://www.facebook.com/research.sskru

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครครบทั้ง 3 ขั้นตอน หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว การประกาศผลรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ จากกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ถือเป็นที่สิ้นสุด

1.
ประกาศโครงการฝึกอบ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
2.
หนังสือเชิญอบรม
3.
ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
4.
คู่มือการเข้าอบรมลูกไก่
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันจิรา ใจแก้ว
ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ ๐๙๑-๐๑๓๒๓๑๐
e-mail : Junjira2mu@hotmail.com
 
   
สถิติผู้เข้าเยี่มชม