รายชื่องานวิจัยในห้องสมุดงานวิจัยและพัฒนา

ค้นหาโดยชื่องานวิจัย
ค้นหาโดยชื่อผู้แต่ง
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้แต่ง
98 ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายชุมชนคนศรีสะเกษ ศูนย์ศรีสะเกษศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
97 วารสารวิจัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง
96 การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้ศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
95 สรุปผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศ วช. NRCT
94 ความตกลงการค้าเสรี ไทย - นิวซีแลนด์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
93 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการการอุดมศึกษาเครือข่ายวิจัย ม.ราชภัฏ และสกว.
92 สรุปผลการดำเนินงาน สกว. สกอ. และเครือข่าย ม.ราชภัฏ
91 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2542 สมศ
90 กะลาภิวัตน์ GALAZATION ไสว บุญมา และนภาพร ลิมป์ปิยากร
89 คู่มือการถอดบทเรียนโครงการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
88 การบริหารและการบริการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
87 คู่มือประมวลรัษฏากร ปี 2547 สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ
86 การวิจัยชั้นเรียน : เทคนิคการสังเกตและกรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาการฝึกหัดครู สำนักงานสภาบันราชภัฏ
85 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรียนและรู้จากวังน้ำเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
84 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา เฉลิมพระเกียรติ พระชนมายุครบ 80 พรรษา นลินี กังศิริกุล
83 THAI JOURNAL OF MATHEMATICS (2) วารสารคณิตศาสตร์ไทย
82 THAI JOURNAL OF MATHEMATICS (1) วารสารคณิตศาสตร์ไทย
81 THAI JOURNAL OF MATHEMATICS (1) วารสารคณิตศาสตร์ไทย
80 ธนาคารโลก ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย
79 การปกครองท้องถิ่น โกวิทย์ พวงงาม

หน้า