รายชื่องานวิจัยในห้องสมุดงานวิจัยและพัฒนา

ค้นหาโดยชื่องานวิจัย
ค้นหาโดยชื่อผู้แต่ง
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้แต่ง
1,212 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1,211 ข้อสอบปลายภาค รายวิชาสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สันทัด วันเจริญ
1,210 รายงานการวิจัยเรื่องการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผ่านรายการวิทยุชุมชน สุนีย์ หนูสูง
1,209 การศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบชุมชนมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านหนองแปน บุญยัง บุรุษ
1,208 รายการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อประสบปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
1,207 รายงานวิชาสถิติและการวิจัย สุไทย บุตะเคียน
1,206 วิชาสถิติและวิธีการวิจัย เพ็ญนภา เดือนใส
1,205 รายงานวิชา สถิติและการวิจัย ศิริรัตน์ บุญยอ
1,204 รายงานวิชา สถิติและการวิจัย อุมารินทร์ ภูมิชัย
1,203 ข้อสอบปลายภาค วิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงอออกของเด็ก สุภารัตน์ มณีคำ
1,202 การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียน บ้านโพง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อนุพงษ์ ทองมนต์
1,201 ประชาคมวิจัย ฝ่ายเกษตรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1,200 การศึกษาปัจจัยคัดสรรมีความสัมพันธ์ต่อการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายคนให้ประสบความสำเร็จ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ
1,199 การบริหารการศึกษาความสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 การประชุมทางวิชาการ เรื่อง การบบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทย มหาวิทยาลัยสารคาม
1,198 การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ สุวรรณา แสนแก้ว
1,196 รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อประสบปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ นิรัตน์ เตียสุวรรณ, ศิริกุล อำพนธ์, จินตนา เทียมทิพร, ผสุดี เวชชพิพัฒน์, วิษณุ โรจน์รุ่งเรืองไร, จิตรา เอื้อจิตรบำรุง
1,195 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับความรู้ พฤติกรรมการเลือกซื้อและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
1,194 สำเนางานวิจัยท้องถิ่น โครงการความร่วมมือของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย บ้านหนองหลล่ม จังหวัดลำพูน กัญญา ไชยโชติ
1,193 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จดหมายข่าวสำนักงานสนับสนุนการวิจัย
1,192 การวิจัยเชิงพัฒนากร สุชิดาวรรณ์ ดวงวัง

หน้า